I Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży autorskich fotografii (dalej zwanych fotografią lub fotografiami) za pośrednictwem serwisu internetowego sklep.durscy.pl (dalej zwanego Sklepem), którego właścicielem jest Jacek Durski, z siedzibą w Katowicach 40-224, ul. Samsonowicza 29, (dalej zwany Autorem).

2. Kupującym tj. nabywającym dzieło za pośrednictwem sklep.durscy.pl może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność prawną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz konto poczty elektronicznej.

3. Kupujący, zakładając konto na stronie sklep.durscy.pl, zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Sklepu i zaakceptować jego treść.

4. Brak znajomości Regulaminu Sklepu przez Kupującego nie zwalnia go z nałożonych treścią Regulaminu obowiązków oraz z zasad funkcjonowania Sklepu.

5. Fotografie prezentowane w serwisie – sklep.durscy.pl są własnością Autora.

II Rejestracja w serwisie

1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia i zawarcia transakcji w serwisie sklep.durscy.pl jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego z danymi osobowymi i adresowymi, które są oznaczone jako obowiązkowe. Formularz rejestracyjny jest dostępny na każdej stronie Sklepu, w górnej belce menu – opcja „Zaloguj się” a następnie „Nie masz konta? Załóż je tutaj”.

2. Ryzyko podania błędnych danych osobowych obciąża Kupującego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania nieprawidłowych danych. W razie podania nieprawidłowych danych, Sklep może odstąpić od realizacji zamówienia.

3. Po każdej zmianie danych Klient ma obowiązek ich aktualizacji pod rygorem skutków określonych w par. II pkt 2, oraz zwrotu kosztów powstałych w związku z dostarczeniem pracy pod nieprawidłowy adres, ponosząc przy tym odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie i zniszczenia pracy.

III Ochrona danych osobowych

1. Kupujący dokonując rejestracji, wyraża jednocześnie zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez sklep.durscy.pl.

2. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów.

3. Dokładne warunki związanie z ochroną danych opisane zostały w „Polityce prywatności”.

IV Przedmiot działalności Sklepu

1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż fotografii Autora poprzez serwis sklep.durscy.pl.

2. Sklep przewiduje następujące formy sprzedaży: wydruku fotografii w wersji limitowanej z podpisem Autora, wydruku w fotografii w edycji otwartej (bez limitu) także z podpisem Autora, publikacji książkowych z fotografiami Autora, upominków z reprodukcjami prac Autora etc.

V Procedura zakupu

1. Kupujący składa zamówienie w serwisie sklep.durscy.pl. Zamówienia można składać przez portal 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Prezentowane w serwisie sklep.durscy.pl prace należy traktować jako zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 661 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm). Dodanie pracy do koszyka oznacza złożenie zamówienia – oferty. Z chwilą złożenia zamówienia praca uzyskuje status – rezerwacji.

3. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu, praca wysyłana jest na wskazany przez Kupującego adres.

4. Brak zapłaty w ciągu 3 dni spowoduje anulowanie zamówienia.

5. Wszystkie podane ceny produktów są cenami brutto i są wiążące w momencie złożenia zamówienia.

6. Koszty związane z dostawą, opakowaniem oraz ewentualnym ubezpieczeniem przesyłki opisane zostały w dokumencie „Dostawa”.

7. Przy odbiorze przesyłki, Kupujący powinien rozpakować ją w obecności dostawcy i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół reklamacyjny podpisany przez dostawcę. Jedynie w takiej sytuacji Sklep uzna reklamacje z tytułu wad powstałych w czasie transportu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy.

8. Szczegóły dotyczące dostawy (warunki, cennik, terminy) opisane zostały w dokumencie „Dostawa”.

9. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i świata zgodnie z obowiązującym cennikiem.

10. Paczka przesłana z Polski za granicę może podlegać opłatom importowym i podatkom, nakładanym przez kraj odbiorcy. Wszystkie dodatkowe formalności związane z odebraniem przesyłki z urzędu celnego leżą w gestii Kupującego. W takim wypadku, Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem (poprzez formularz lub mailem) w celu ustalenia szczegółów.

VI Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego towaru, kupujący ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną zawartością, a sam produkt będzie nieuszkodzony, oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Jeżeli przesyłka do Kupującego była objęta ubezpieczeniem, Kupujący zobowiązany jest także do opłacenia ubezpieczenia przesyłki zwrotnej na takich samych warunkach. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Sklep zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 5 dni roboczych na konto bankowe klienta z którego dokonał zakupu.

2. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

VII Ochrona praw autorskich

1. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych w serwisie sklep.durscy.pl bez pisemnej zgody i wiedzy Autora, jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W celu uzyskania ewentualnej zgody na kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów, zapytania o wyrażenie zgody należy kierować pod adres e-mail Sklepu.

2. Prace mają przeznaczenie kolekcjonerskie. Przeniesienie własności egzemplarza pracy nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych. Nabycie pracy nie upoważnia Kupującego do dalszego jej wprowadzania do obrotu poprzez najem bądź użyczenie ani do zwielokrotniania pracy niezależnie od techniki, medium i nośnika, rozpowszechniania pracy niezależnie od medium, w tym publicznego wystawiania, wyświetlania, udostępnienia w Internecie, na portalach społecznościowych itp.

VIII Postanowienia końcowe

1. Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po 14 dniach od daty opublikowania ich w serwisie.

2. Korzystanie i zakup towaru z serwisu sklep.durscy.pl jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

3. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.